Politica de Confidențialitate

Magazin de internet ТМ TREES.MD (Organizatie Obsceasca “Pomul Vietii”) furnizează puieți de copaci, precum și bunuri aferente activităților agricole. Despre termenii de confidențialitate: Site-ul nostru: https://trees.md – publică aceste condiții pe pagina principală, precum și pe widget-uri de înregistrare, comenzi și alte pagini unde se aplică colectarea datelor personale ale potențialilor noștri clienți.

Condiții de bază.

Politica TM (POMUL VIETII) privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal

DISPOZIȚII GENERALE

 1. Politica POMUL VIETII privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal (denumita in continuare Politica) a fost elaborata in vederea implementarii cerintelor legislatiei in domeniul prelucrarii si asigurarii securitatii datelor cu caracter personal si are ca scop asigurarea protecția drepturilor și libertăților unei persoane și ale cetățeanului la prelucrarea datelor sale personale în POMUL VIETII (în continuare — operator).
 2. Operatorul asigură protecția datelor cu caracter personal prelucrate împotriva accesului și dezvăluirii neautorizate, a utilizării greșite sau a pierderii în conformitate cu cerințele legii „Cu privire la Datele cu Caracter Personal”.
 3. Politica este supusă publicării pe site-ul web al Operatorului mdpentru a oferi acces nerestricționat la acest document.

TERMENI ȘI ABREVIERI UTILIZATE

 1. Sistemul informatic al datelor cu caracter personal (SIDKP)– совокупность содержащихся в базах данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и технических средств.
 2. Confidențialitatea datelor cu caracter personal– o cerință obligatorie ca Operatorul să nu dezvăluie terților și să nu distribuie date cu caracter personal fără acordul subiectului datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care prin lege se prevede altfel.
 3. Operator– o organizație care în mod independent sau împreună cu alte persoane organizează prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și determină scopurile prelucrării datelor cu caracter personal care urmează să fie prelucrate, acțiuni (operațiuni) efectuate cu date personale. Operatorul este o Organizație Publică «PomulVietii»: adresa legala: MD2075, Moldova, Chisinau. Str. V. Lupu 82/1. 113.
 4. Prelucrarea datelor cu caracter personal— orice acțiune (operație) sau un set de acțiuni (operații) efectuate cu sau fără utilizarea instrumentelor de automatizare cu date personale, inclusiv colectarea, înregistrarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, clarificarea (actualizarea, modificarea), extragerea, utilizarea, transferul ( distribuire, furnizare, acces), depersonalizare, blocare, ștergere, distrugere a datelor cu caracter personal.
  • Prelucrarea automată a datelor cu caracter personal— prelucrarea datelor cu caracter personal cu ajutorul tehnologiei informatice.
  • Diseminarea datelor cu caracter personal – acțiuni care vizează dezvăluirea datelor cu caracter personal unui cerc nedeterminat de persoane.
  • Furnizarea de date cu caracter personal – acțiuni care vizează dezvăluirea datelor cu caracter personal unei anumite persoane sau unui anumit cerc de persoane.
  • Blocarea datelor cu caracter personal este o suspendare temporară a prelucrării datelor cu caracter personal (cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru clarificarea datelor cu caracter personal).
  • Distrugerea datelor cu caracter personal – acțiuni, în urma cărora devine imposibilă restabilirea conținutului datelor cu caracter personal în sistemul informațional al datelor cu caracter personal și (sau) în urma cărora purtătorii materiale de date cu caracter personal sunt distruși.
  • Depersonalizarea datelor cu caracter personal – acțiuni, în urma cărora devine imposibilă determinarea dreptului de proprietate asupra datelor cu caracter personal de către un anumit subiect de date cu caracter personal fără utilizarea unor informații suplimentare.
  • Transferul transfrontalier de date cu caracter personal este transferul de date cu caracter personal pe teritoriul unui stat străin către o autoritate a unui stat străin, o persoană fizică străină sau o persoană juridică străină.
 5. Date personale (DP) – orice informație care se referă direct sau indirect la o persoană fizică specifică sau identificabilă (subiectul datelor cu caracter personal), inclusiv: cookie-uri.
 6. Date cu caracter personal făcute publice de către subiectul datelor cu caracter personal – date cu caracter personal, accesul unui număr nelimitat de persoane cărora le este furnizat de către subiectul datelor cu caracter personal sau la cererea acestuia.
 7. Utilizator – o persoană care accesează Site-ul și îl utilizează prin Internet.
 8. Website – un set de programe pentru calculatoare electronice și alte informații conținute în sistemul informațional, la care accesul este asigurat prin intermediul rețelei de informații și telecomunicații „Internet” (denumită în continuare „Internet”) prin nume de domeniu https://trees.md/.
 9. Subiectul datelor cu caracter personal (Subiect DP) – Utilizatorul, precum și o altă persoană fizică care este identificată direct sau indirect cu ajutorul datelor personale.

TEMEI LEGAL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

 1. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este totalitatea următoarelor acte și documente juridice, în temeiul cărora și în conformitate cu care Operatorul prelucrează datele cu caracter personal ale Subiecților DP:

CLASIFICAREA DATELOR PERSONALE SI SUBIECTUL DATELOR PERSONALE

 1. Datele cu caracter personal includ orice informație referitoare la o persoană fizică direct sau indirect identificată sau identificabilă (Subiectul datelor cu caracter personal) prelucrată de Operator exclusiv pentru atingerea scopurilor specificate în clauza 6.1. din această Politică.
 2. Operatorul nu prelucrează categorii speciale de date cu caracter personal referitoare la rasă și naționalitate, opinii politice, convingeri religioase și filozofice, viață intimă, cazier judiciar al persoanelor fizice, cu excepția cazului în care legislația Republicii Moldova prevede altfel.
 3. Operatorul procesează DP-ul următoarelor categorii de Subiecte DP:
  • persoanele fizice care sunt candidate pentru ocuparea unui post vacant la Operator, ale căror date personale sunt acceptate de Operator;
  • persoanele fizice care sunt angajate ai Operatorului (care au încheiat un contract de muncă) și rudele apropiate acestora;
  • persoane fizice care prestează servicii și care au încheiat un acord de drept civil cu Operatorul;
  • persoane fizice care sunt membri ai organelor de conducere ale Operatorului;
  • persoanele fizice care intenționează să achiziționeze bunuri/servicii ale Operatorului, precum și cele care sunt cumpărători de bunuri/servicii ale Operatorului;
  • persoane fizice care intenționează să utilizeze serviciile terților prin intermediul Operatorului;
  • persoanele fizice ale căror date cu caracter personal sunt făcute publice de către aceștia, iar prelucrarea acestora nu le încalcă drepturile și respectă cerințele stabilite de legislația privind datele cu caracter personal;
  • alte persoane fizice care și-au exprimat consimțământul pentru prelucrarea de către Operator a datelor lor personale sau persoane fizice a căror prelucrare a datelor cu caracter personal este necesară pentru ca Operatorul să realizeze scopurile prevăzute de un tratat internațional al Republicii Moldova sau de lege, să exercite și îndeplinește funcțiile, atribuțiile și atribuțiile atribuite prin legislația Republicii Moldova Operatorului.

PRINCIPII GENERALE DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE

 1. Operatorul prelucrează Datele cu Caracter Personal pe baza următoarelor principii generale:
  • legalitatea scopurilor și metodelor specifice predeterminate de prelucrare a datelor cu caracter personal;
  • asigura o protectie adecvata a Datelor cu Caracter Personal;
  • conformitatea scopurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal cu scopurile predeterminate și declarate la colectarea datelor cu caracter personal;
  • conformitatea volumului, naturii și metodelor de prelucrare a datelor cu caracter personal cu scopurile prelucrării datelor cu caracter personal;
  • fiabilitatea Datelor cu caracter personal, suficiența acestora în scopul prelucrării, inadmisibilitatea prelucrării Datelor cu caracter personal care este excesivă în raport cu scopurile declarate la colectarea datelor cu caracter personal;
  • inadmisibilitatea combinării bazelor de date care conțin Date cu caracter personal, a căror prelucrare se efectuează în scopuri care sunt incompatibile între ele;
  • stocarea datelor cu caracter personal într-o formă care să permită identificarea subiectului datelor cu caracter personal, nu mai mult decât este cerut de scopurile prelucrării acestora;
  • distrugerea sau depersonalizarea Datelor cu caracter personal la atingerea scopurilor prelucrării acestora, dacă perioada de păstrare a datelor cu caracter personal nu este stabilită de legislația Republicii Moldova, contractul la care Subiectul DP este parte sau beneficiar;
  • asigurarea confidentialitatii si securitatii datelor cu caracter personal prelucrate.

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE

 1. Operatorul procesează PD pentru a:
  • implementare de către Operatorul de retail, inclusiv de la distanță prin Internet;
  • încheierea oricăror acorduri cu Subiectul PD și executarea lor ulterioară;
  • efectuarea de către Operator de promoții, sondaje, chestionare, cercetări;
  • furnizarea Subiectului PD de informații despre bunurile și serviciile Operatorului, despre noutățile Operatorului;
  • promovarea bunurilor, lucrarilor, serviciilor Operatorului pe piata prin realizarea de contacte directe cu un potential consumator folosind mijloace de comunicare;
  • implementarea de către Operator a controlului asupra satisfacției Utilizatorului Site-ului/cumpărătorului cu bunurile și calitatea serviciilor furnizate de Operator;
  • implementarea relațiilor de muncă cu Subiecții DP;
  • implementarea feedback-ului cu Subiecții DP, inclusiv trimiterea de notificări, solicitări, procesarea cererilor și a cererilor de la Subiecții PD.

PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

 1. Obținerea DP.
  1. Prin utilizarea Site-ului, Utilizatorul confirmă că acceptă termenii acestei Politici și condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal specificate în aceasta.
  2. La înregistrarea pe Site, Utilizatorul Site-ului furnizează următoarele date personale: nume, prenume, număr de telefon de contact, adresa de e-mail, data nașterii, adresa de livrare a mărfurilor. La înregistrarea pe Site, Utilizatorul Site-ului este de acord cu prelucrarea datelor sale personale prin aplicarea semnului „X” în căsuța corespunzătoare la completarea formularului de înregistrare. Prin furnizarea datelor sale personale către Operator, Utilizatorul Site-ului este de acord cu prelucrarea acestora de către Operator, precum și cu transferul acestora de către Operator către terți care prelucrează datele cu caracter personal în numele său sau implicați de acesta în îndeplinirea comenzii Utilizatorului (executarea contract încheiat între Operator și Utilizator) sau în alte scopuri neinterzise de legislația Federației Ruse. Utilizatorul Site-ului este de acord cu prelucrarea datelor sale personale de către Operator în vederea îndeplinirii obligațiilor Operatorului față de Utilizatorul Site-ului în legătură cu oferta Operatorului de a vinde bunuri și servicii pe Site, precum și promovarea bunurilor și serviciilor, efectuarea de sondaje, chestionare și realizarea de contacte cu Utilizatorul în alte moduri prin intermediul rețelei „Internet” și mesaj SMS la numărul de telefon al Utilizatorului.
  3. Lista datelor cu caracter personal furnizate de alți Subiecți ai datelor cu caracter personal specificate în clauza 4.3. a prezentei Politici este determinată de documentele interne ale Operatorului.
 2. Prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată de Operator:
  • utilizarea instrumentelor de automatizare;
  • fără utilizarea instrumentelor de automatizare.
 3. Protecția informațiilor personale:
  1. Operatorul ia toate măsurile legale, organizatorice și tehnice necesare și suficiente pentru a proteja Datele cu caracter personal ale Subiecților PD împotriva accesului neautorizat, distrugerii, modificării, blocării, copierii, distribuirii, precum și împotriva altor acțiuni ilegale ale terților.
  2. Măsurile luate de Operator pentru a proteja Datele cu Caracter Personal, printre altele, includ:
   — limitarea numărului de angajați (cu reglementarea posturilor lor) care au acces la Date personale.
   — desemnarea unei persoane responsabile care se asigură că Operatorul respectă cerințele legislației în domeniul datelor cu caracter personal;
   — aprobarea listei de documente care conțin date cu caracter personal;
   — publicarea documentelor interne privind protecția datelor cu caracter personal, monitorizarea respectării acestora;
   — aprobarea listei persoanelor cu drept de acces la sediul în care sunt stocate Datele cu caracter personal;
   — aplicarea măsurilor legale, organizatorice și tehnice pentru a asigura securitatea Datelor cu Caracter Personal;
   — identificarea amenințărilor la adresa securității datelor cu caracter personal în timpul prelucrării acestora și dezvoltarea măsurilor și măsurilor de protecție a datelor cu caracter personal;
   — aprobarea procedurii de distrugere a informațiilor;
   — identificarea și eliminarea încălcărilor cerințelor de protecție a datelor cu caracter personal;
   – efectuarea de lucrări preventive cu angajații pentru a preveni divulgarea datelor cu caracter personal de către aceștia
   — implementarea controlului intern și (sau) auditului privind conformitatea prelucrării Datelor cu caracter personal cu cerințele legislației în domeniul datelor cu caracter personal.
 4. Stocare DP.
  1. DP-ul subiecților poate fi primit, prelucrat ulterior și transferat pentru stocare atât pe hârtie, cât și în format electronic.
  2. DP înregistrate pe hârtie sunt stocate în dulapuri încuiate sau în încăperi încuiate cu drepturi de acces limitate.
  3. DP-urile subiecților prelucrați folosind instrumente de automatizare în diferite scopuri sunt stocate în foldere diferite.
  4. Nu este permisă stocarea și plasarea documentelor care conțin DP în cataloage electronice deschise (găzduire de fișiere) în ISDP.
  5. Stocarea DP într-o formă care să permită identificarea subiectului DP nu se efectuează mai mult decât este cerut de scopurile prelucrării lor și sunt supuse distrugerii la atingerea scopurilor prelucrării sau în caz de pierdere a necesității de a atinge-le.
 5. Distrugerea DP.
  1. Distrugerea documentelor (suporturilor) care conțin DP se realizează prin zdrobire (șlefuire). Un tocător poate fi folosit pentru a distruge documente de hârtie.
  2. DP-urile de pe suporturile electronice sunt distruse prin ștergerea sau formatarea suportului.
  3. Faptul distrugerii DP este documentat de actul de distrugere a presei.

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

 1. Subiectul DP este obligat:
  1. În cazul încheierii oricăror acorduri cu Operatorul, furnizați Operatorului informații fiabile și complete necesare executării acestora.
 2. Subiectul DP are dreptul la:
  1. Retrageți în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Feedback-ul se face prin e-mail. info@trees.md.
  2. În orice moment, modificați, actualizați, completați informațiile furnizate despre datele personale în cazul unor modificări ale acestor informații. Astfel de acțiuni se realizează prin trimiterea unei contestații la adresa info@trees.md.
  3. Primește informații cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, inclusiv cele prevăzute de Legea „Cu privire la Datele cu Caracter Personal”.
 3. Operatorul are dreptul:
  1. Prelucrează datele personale ale Subiectului DP în conformitate cu scopul declarat;
  2. Solicitați Subiectului DP să furnizeze date cu caracter personal de încredere necesare executării contractului, prestării de servicii, identificarea Persoanei vizate cu date cu caracter personal, precum și în alte cazuri prevăzute de legea aplicabilă.
  3. Restricționați accesul la Datele cu caracter personal vizate la datele sale personale în cazurile prevăzute de legislația Republicii Moldova.
  4. Prelucrează datele personale ale persoanelor fizice disponibile public.
  5. Efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal supuse publicării sau dezvăluirii obligatorii în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
  6. Încredințați prelucrarea datelor cu caracter personal unei alte persoane cu acordul Subiectului DP.
 4. Operatorul este obligat:
  1. Utilizați informațiile primite exclusiv în scopurile specificate în această Politică.
  2. Asigurați stocarea datelor cu caracter personal în secret, să nu le dezvăluiți fără permisiunea prealabilă scrisă a Subiectului DP și să nu le distribuiți prin niciun mijloc, cu excepția cazurilor prevăzute de prezenta Politică și de legea aplicabilă.
  3. Luați măsurile legale, organizatorice și tehnice necesare sau asigurați adoptarea acestora pentru a proteja DP de accesul neautorizat sau accidental la acestea, distrugerea, modificarea, blocarea, copierea, furnizarea, distribuirea DP, precum și de alte acțiuni ilegale în legătură cu DP.
  4. Implementarea sau asigurarea blocării Datelor cu Caracter Personal ale Subiectului DP, în cazul detectării prelucrării ilegale a acestora.
  5. Dacă Subiectul DP își retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor sale personale, opriți imediat această prelucrare. Dacă există motive prevăzute de legea aplicabilă, Operatorul are dreptul de a continua prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care stocarea Datelor cu Caracter Personal nu mai este necesară în scopul prelucrării acestora, Operatorul este obligat să distrugă aceste date.
  6. Furnizați Subiectului DP, la cererea acestuia, informații privind prelucrarea datelor sale cu caracter personal, inclusiv cele prevăzute de Legea „Cu privire la Datele cu Caracter Personal”.
  7. Atunci când se aplică Subiectul DP, faceți modificările necesare la Datele sale personale în cazul în care acestea sunt incomplete, inexacte sau depășite în perioada stabilită de legea aplicabilă.
  8. Atunci când sunteți contactat de Subiectul DP și la transmiterea informațiilor care confirmă că datele cu caracter personal sunt obținute ilegal sau nu sunt necesare pentru scopul declarat al prelucrării, distrugeți aceste date cu caracter personal în perioada de timp stabilită de legea aplicabilă.
  9. Publicați sau oferiți în alt mod acces nerestricționat la documentul care definește politica sa privind prelucrarea DP, la informații despre cerințele implementate pentru protecția DP.

ORGANIZAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Subiectului DP se realizează cu acordul acestuia pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și fără acesta, dacă Prelucrarea DP este necesară pentru îndeplinirea unui acord la care Subiectul DP este parte sau beneficiar , precum și în alte cazuri prevăzute de legea aplicabilă.
 2. Prelucrarea unei categorii speciale de date cu caracter personal referitoare la starea de sănătate a Subiectului DP se realizează cu acordul Subiectului DP cu prelucrarea datelor sale personale în scris și, de asemenea, fără acesta, dacă datele cu caracter personal sunt făcute public. disponibil de către Subiectul DP.
 3. Operatorul are dreptul de a încredința prelucrarea DP unei alte persoane cu acordul Subiectului DP, dacă legea nu prevede altfel. O astfel de prelucrare a datelor cu caracter personal se realizează numai pe baza unui acord încheiat între Operator și un terț.
 4. Operatorul are dreptul, în conformitate cu cerințele legii, să transfere Datele Personale ale Utilizatorului către terți în următoarele cazuri:
  1. Subiectul DP a fost de acord cu astfel de acțiuni;
  2. Transferul este necesar pentru utilizarea Site-ului de către Subiectul DP sau pentru executarea unui acord cu Subiectul DP;
  3. Transferul este prevăzut de lege în cadrul procedurii stabilite de lege;
  4. În cazul transferului drepturilor și obligațiilor Operatorului către o altă persoană, acestuia îi sunt transferate și toate obligațiile de a respecta termenii prezentei Politici în legătură cu datele personale primite de acesta.
 5. Accesul la DP prelucrat este asigurat numai acelor Angajați ai Operatorului care au nevoie de el în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor lor oficiale și cu respectarea principiilor răspunderii personale.
 6. Prelucrarea datelor cu caracter personal încetează în momentul realizării scopurilor unei astfel de prelucrări, precum și după expirarea perioadei prevăzute de lege, contract, sau acordul DP Sub rezerva prelucrării datelor sale cu caracter personal. Atunci când Subiectul DP își retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, Prelucrarea se efectuează numai în măsura necesară executării acordurilor încheiate cu acesta și în scopurile prevăzute de legislația Republicii Moldova.
 7. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea confidențialității, ceea ce înseamnă obligația de a nu dezvălui terților și de a nu difuza datele cu caracter personal fără acordul Subiectului DP, dacă legislația Republicii Moldova nu prevede altfel.
 8. Operatorul asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal ale Subiectului DP din partea sa, din partea afiliaților săi, din partea angajaților săi care au acces la datele cu caracter personal și, de asemenea, asigură utilizarea datelor cu caracter personal exclusiv de către persoanele de mai sus. în scopuri conforme cu legea, contractul sau alt acord încheiat cu subiectul DP.
 9. Asigurarea securității datelor cu caracter personal prelucrate se realizează de către Operator în cadrul unui sistem unic integrat de măsuri organizatorice, tehnice și juridice de protecție a informațiilor, ținând cont de cerințele legislației privind datele cu caracter personal, adoptată în conformitate cu it, acte juridice de reglementare.

O RESPONSABILITATE

 1. Operatorul este răspunzător pentru pierderile cauzate Subiectului DP în legătură cu utilizarea ilegală a datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
 2. În cazul pierderii sau dezvăluirii datelor cu caracter personal, Operatorul nu este responsabil dacă aceste date:
  1. A devenit domeniul public înainte de pierderea sau dezvăluirea acestuia;
  2. Au fost primite de la o terță parte înainte de a fi primite de către Operator;
  3. Au fost dezvăluite cu acordul subiectului DP.

ALTE

 1. Operatorul are dreptul de a aduce modificări acestei Politici fără acordul Subiecților DP. Aceste modificări intră în vigoare din momentul în care sunt postate pe Site și se aplică tuturor Subiectelor DP.
 2. Versiunea actuală a acestei Politici este postată și disponibilă permanent pe pagina web la adresa: https://trees.md/
 3. Consimțământul DP cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal este parte integrantă a acestei Politici (Anexa nr. 1).

Anexa nr. 1 la Politica POMUL VIETII
privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal Consimțământ
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin prezenta, în conformitate cu Actul Legislativ al Republicii Moldova „Cu privire la Datele cu Caracter Personal”, dau în mod liber, din proprie voință și în interesul meu Organizației Publice „Pomul Vieții” (denumit în continuare „Operatorul”), situat la urmatoarea adresa:

 • MD2064, Moldova, Chișinău, str. Vasile Lupu 81/2, consimțământul meu pentru prelucrarea datelor mele personale, inclusiv colectarea, înregistrarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, clarificarea (actualizarea, modificarea), extragerea, transferul (distribuirea, furnizarea, accesul), utilizarea, depersonalizarea, a acestora, blocarea, distrugerea, adică efectuarea tuturor acțiunilor prevăzute de actul legislativ al Republicii Moldova „Cu privire la datele cu caracter personal”, pentru prelucrarea automată și neautomatizată a datelor mele personale, inclusiv utilizarea serviciilor de internet Google analytics, Yandex.Metrika, LiveInternet, Rating Mail.ru, Google Doubleclick pe toate datele personale pe care le furnizez Operatorului, inclusiv:
 • prenume, nume, patronimic, număr de telefon și adresa de e-mail (e-mail),
 • în cazul plasării unei comenzi pentru bunurile Operatorului prin Internet – termenii comenzii, inclusiv adresele de livrare a mărfurilor, precum și numele, prenumele, patronimul, adresa reprezentantului meu (dacă am indicat de mine );
 • sursa vizitei site-ului https://trees.md/(denumit în continuare site-ul web al operatorului) și informații despre o cerere de căutare sau de publicitate;
 • date despre dispozitivul utilizatorului (inclusiv rezoluția, versiunea și alte atribute care caracterizează dispozitivul utilizatorului);
 • clicuri ale utilizatorilor, vizualizări de pagină, umpleri de câmpuri, afișări și vizionări de bannere și videoclipuri;
 • date care caracterizează segmentele de audiență;
 • parametrii de sesiune;
 • date privind momentul vizitei;
 • ID-ul utilizatorului stocat în cookie.

in scopul inregistrarii pe Site-ul Operatorului, comanda bunurilor/serviciilor prezentate pe Site-ul Operatorului, stabilirea feedback-ului, asigurarea securitatii, prevenirea fraudei, confirmarea acuratetii si integralitatii datelor cu caracter personal, efectuarea de cercetari statistice si de alta natura, imbunatatirea calitatii Site-ului , analiza comportamentului consumatorului, promovarea Operatorului de bunuri, lucrări, servicii prin stabilirea de contacte directe cu mine folosind mijloace de comunicare, inclusiv în scopul furnizării de informații cu caracter comercial, informațional și publicitar (în special, despre oferte speciale și promotii) prin diverse mijloace de comunicare, inclusiv e-mail, telefon, prin trimiterea de SMS-uri.

Pe lângă Operator, permit accesul la informațiile mele personale persoanelor care susțin site-ul web și serviciile Operatorului (exclusiv în măsura în care este necesar pentru a oferi un astfel de suport), precum și partenerilor care sunt direct implicați în organizarea procesării, ambalării și livrarea produselor.

Acest consimțământ este valabil din ziua în care transfer datele mele personale către Operator și până în ziua în care acesta este retras, care este trimis către Operator prin e-mail info@trees.md.